PowerPoint Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano phát quang YBO3Eu3+

Người đóng góp:  Nguyễn Thị Thu Hiền
Thể loại:  Luận văn
Trạng thái: Miễn phí
Lượt đọc: 213 lượt
Mượn tài liệu

Giới thiệu

Luận văn dùng để tham khảo cho các bạn chuyên ngành hóa học vô cơ

Đóng góp khác

Cùng thể loại